ماهیت نفقه زوجه
74 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2012 10:41:00 PM
موضوع: حقوق

نفقه زوجه حق مدیرتی است که درصورت انجام وظیفه باید به زوجه پرداخت شود لذا با نفقه اقارب تفاوت دارد : اولا نفقه های معوقه زوجه قابل مطالبه است واگر زوج فوت کند ازترکه او می تواند مطالبه نمایدچون ازدیون می باشد وازطلب های ممتاز است - دوما همانند یک مدیراداره اگرانجام وظیفه نکند (ناشزه شود) حق مدیریت او قطع می شود وپس از تذکرهای لازم اگر اصلاح نشود اخراج می گردد و می تواند فقط پاداش پایان خدمت وحق الزحمه های کارهائی که خارج از وظایف به صورت غیر تبرعی انجام داده است بگیرد.