تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
ازاد اسلامی تاکستان 
 
سطح 3