آلبوم من ◂ روزنامه
روزنامه حیدربابا مورخ بهمن 83 شماره 56