بررسی فقهی وحقوقی خیار غبن ازدیدگاه امامیه وشافعی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاداسلامی بناب
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه سیدی