مقایسه ایفای تعهدات تجاری ومدنی
25 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاداسلامی تبریز
نام استاد/نام دانشجو : اصلان همت پور