بررسیجایگاه حقوق مالی زن درکنوانسیون«محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاداسلامی تبریز
نام استاد/نام دانشجو : سپیده کاظمی