پندواندرزدرنهج البلاغه (دوستان - پدرومادر - اولیای تربیتی وسیاستمداران)
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: تربیت معلم فاطمة الزهراء(ع) تبریز
نام استاد/نام دانشجو : منیره پرنیان