تدبیر خلق درعهدنامه امام علی (ع) به مالک اشترنخعی
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: تربیت معلم فاطمة الزهراء(ع) تبریز
نام استاد/نام دانشجو : مدینه قدوسی نیا