بررسی نقش امربه معروف ونهی از مکردرکاهش جرایم
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه جامة المصطفی (ص)العالمیة/ قم
نام استاد/نام دانشجو : حجة الاسلام محمودوحدت