ترجمه وبرریس تطبیقی بخش وصیت ازجواهر الکلام بافقه منهجی وقوانین موضوعه
67 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: آزاداسلامی تبریز
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام فاضل امانی گجوتی